Go to Top

Простор, опрема и наставна средства

ПРОСТОР

klavir_160915_2Школа се налази у врбасу, у улици М.Тита  бр.118, уписана у зк. ул. бр. 1, парц.број 7789 к.о.
Врбас град, зграда и двориште у површини од 6 ари и 95 м квадратних. Унутрашњи прос- тор зграде је 185 м кв., а од тога су:

  • учионица за групну наставу  28,20 м кв.
  • Учионице за индивидуалну наставу:

а) клавир  14,20 м кв.
б) хармоника  13,50 м кв.
в) виолина/кларинет 5,95 м кв.
г) гитара/тамбура  5,70 м кв.

–  канцеларија директораи администр.службе  20,70 м кв.

  • просторија за помоћно особље  7,50 м кв.
  • 2 тоалета  11,95 м кв.
  • просторија за архиву  2,5   м кв.
  • хол са улазом   21,25 м кв.
  • ходник  4,50 м кв.

Од укупне површине 6 ари и 95 м кв. на дворишни простор отпада  478 м на кв.

Школа је смештена у наведеној згради са коришћењем дворишног простора на основу Закључка Извршног одбора СО Врбас, 06.6-25/95-II, од 09.октобра 1995. године.

Дворишни простор је довољан за потребе ученика и радника школе, а чине га зелене и цветне површине и простор који ученици користе пре почетка наставе и кад имају паузу (овај простор се користи у топлијим временским периодима).

ОПРЕМА

Настава се одвија у 6 учионица,од којих су једна за групни (настава солфеђа и теорије музике), а 5 за индивидуалну наставу. У школској згради је зборница(библиотека и фонотека), која је уједно и канцеларија директора, секретара и рачунополагача школе. Њена површина је 21 метар квадратни. Поред поменутих просторија у склопу зграде су и кафе – кухиња, фотокопирница и 2 тоалета.

Учионице су опремљене свим неопходним намештајем  и наставним средствима: клупама, катедрама, столицама, орманима, полицама, таблом , инструментима, cd-playerом, пултевима…

Од усељења у овај школски објекат, септембра 1996. године, школа улаже значајна средства не само намештајем и осталим основним инвентаром, већ и наставним училима и помагалима, као и повећањем нотног материјала у школској библиотеци.

И ове школске године школа ће у складу са финансијским могућностима уложити значајна средства за куповину наставних средстава, а што ће се исказати уплану за опремање за школску 2015/16. годину.

  ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

За извођење образовно- васпитног рада школа поседује следеће инструменте:

– клавир (пијаниино)   5 комада
– хармоника  9 комада
– гитара  4 комада + 2 мале
– тамбуре  12 комада Е-прим и 4 бас-прим +1  концертна (ручни рад)
– кларинет 5 комада
– виолина  14 комада
– дигиталних клавира- клавинова  4 комада
– музичка линија  1 комплет
– полуконцертни клавир “Wendl&Lung”  1 комад

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Школа располаже са одређеним бројем уџбеника  и литературе везане уз струку и наставу постојећих  инструмената: клавир, хармонику, виолину, гитару, тамбуру и кларинет.

Литература се налази у учионицама и канцеларији директора школе. Од укупног броја књига, којих  је 357, број стручних је 311.